Obaveštenje o zaštiti ličnih podataka

Kada koristite Lozničke oglase (https://www.loznickioglasi.com/, u daljem tekstu „sajt“), može se dogoditi da nam poverite svoje lične podatke (podatke o ličnosti) na obradu ili čuvanje. Svako prikupljanje, obradu i čuvanje Vaših podataka uradićemo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i regulativom o zaštiti podataka o ličnosti, poznatom pod imenom GDPR (General Data Protection Regulation).

Vaša privatnost je važna. Zato Vam savetujemo da pažljivo pročitate ovaj tekst i informišete se.

KOJE TIPOVE LIČNIH PODATAKA PRIKUPLJAMO?

Kako bismo Vam pružali usluge u skladu sa Pravilima korišćenja sajta, kao i obezbedili udobno i bezbedno korišćenje sajta, prikupljamo sledeće tipove podataka.

PODACI KOJE NAM OSTAVITE PRILIKOM REGISTRACIJE ILI PRIJAVE NA VAŠ KORISNIČKI NALOG

Ovo su podaci koje nam ostavljate kada kreirate korisnički nalog na sajtu i kada postavljate oglas na sajt. Možemo sačuvati i u posebnim slučajevima obraditi podatke poput: imena, prezimena, vaše fotografije, e-mail adrese, broja telefona, te opisa i fotografija predmeta ili usluge koju želite da prodate, poklonite ili trampite.

PODACI KOJE PRIKUPLJAMO VAŠIM KORIŠĆENJEM SAJTA

Podaci o načinu na koji koristite naš sajt

Možemo sačuvati i u posebnim slučajevima obraditi podatke o tome koje ste sve oglase postavili na sajt, koje ste ključne reči koristili za pretraživanje oglasa, koje ste oglase promovisali putem usluga za promocije oglasa, te koje ste druge korisnike sajta kontaktirali putem kontakt forme na sajtu. Možemo sačuvati i u posebnim slučajevima obraditi tekstualne konverzacije sa drugim korisnicima koje ste realizovali putem kontakt forme na sajtu, kao i tekstualne konverzacije sa administracijom sajta realizovane putem kontakt forme. Takođe, možemo sačuvati i u posebnim slučajevima obraditi podatke o ocenama kojim ste ocenili postavljene oglase korisnika sajta.

Podaci o Vašim uređajima

Tokom korišćenja sajta, možemo prikupiti i obraditi podatke o uređajima sa kojih pristupate sajtu. Ovi podaci mogu uključiti marku i tip uređaja, operativni sistem i njegovu verziju, jedinstvene oznake uređaja, te podatke o internet mreži sa koje pristupate sajtu.

Podaci o Vašoj lokaciji

Tokom korišćenja sajta, možemo prikupiti i obraditi podatke o Vašoj lokaciji, putem tehnologija kakve su IP adresa ili GPS senzor Vašeg mobilnog telefona.

Cookie-ji i druge slične tehnologije

Kada pristupate sajtu, možemo iskoristiti tehnologiju Cookie-ja i druge slične tehnologije da bismo identifikovali Vaš internet pretraživač, odnosno da bismo Vam prikazali reklame. Korišćenje sajta može rezultovati automatskim čuvanjem određenih podataka na Vašem uređaju, poput Cookie-ja i aplikativnih cache podataka potrebnih za komfornije korišćenje sajta.

Podaci koje nam ostavite prilikom plaćanja usluga promocija oglasa

Kada koristite plaćene usluge promocija oglasa na sajtu, možemo sačuvati podatke o Vašim uplatama ka sajtu, uključujući naziv Vaše banke, broj tekućeg računa, te mesto i vreme uplate.

U koje svrhe prikupljamo Vaše lične podatke

Vaše lične podatke možemo prikupljati i obrađivati u različite svrhe. Sve u daljem tekstu pomenute svrhe su naša zakonska obaveza (npr. identifikacija) ili obaveza ka korisnicima, proistekla iz Pravila korišćenja sajta (koja regulušu pružanje željenih usluga informacionog društva korisnicima i ostvarivanje naših legitimnih interesa).

Identifikacija korisnika

Identifikacija korisnika sajta u smislu korisničkog naloga potrebna je zarad obezbeđivanja nesmetanog funkcionisanja određenih funkcija sajta, poput postavljanja oglasa i konverzacija sa drugim korisnicima putem kontakt fomre na sajtu. Dodatno, kada postavljate oglas na sajt, prikupljanje identifikacionih podataka poput imena i prezimena, adrese, email adrese zakonska je obaveza po Članu 45. Zakona o oglašavanju Republike Srbije. U slučaju da se korišćenjem sajta izvrši krivično delo, identifikacija korisnika štiti oštećenu stranu, pomaže izvršnim državnim organima u identifikaciji počinioca, odnosno može pomoći u rešavanju građanskih sporova.

Pružanje usluga informacionog društva (emitovanje i arhiviranje oglasa, kontakt sa drugim korisnicima)

Prikupljanje podataka o predmetima koji se oglašavaju na sajtu, na primer opisa i fotografija predmeta, potrebno je zarad nesmetanog funkcionasanja sajta i postojanja elementarnih uslova za pružanje osnovne usluge koju sajt nudi korisnicima.

Kako bi osnovna usluga koju sajt nudi svojim korisnicima bila kvalitetna i besplatna, potrebno je prikupljanje podataka koji omogućavaju rad svih funkcija sajta, npr. postavljanja i pretrage oglasa, konverzacija sa drugim korisnicima putem kontakt forem sajta, automatskog pamćenja lozinke za Vaš korisnički nalog u Vašem internet pretraživaču, itd. Budući da je osnovna usluga koju nudi svojim korisnicima besplatna, sajt prihoduje od reklama koje prikazuje korisnicima, a za čije prikazivanje se mogu koristiti podaci o lokaciji korisnika, kao i Cookie-ji i druge srodne tehnologije koje pomažu u identifikaciji internet pretraživača korisnika.

Profilisanje korisnika

Podaci koje prikupljamo korišćenjem sajta, primera radi podaci o tome koje kategorije i grupe na sajtu korisnici posećuju i koje oglase pregledaju, mogu nam pomoći da im prikažemo kvalitetnije i relevantnije reklame.

KAKO KORISTIMO VAŠE LIČNE PODATKE?

Sajt podatke o ličnosti prikuplja i obrađuje isključivo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, a u cilju pružanja usluga informacionog društva, zaštite sopstvenih legitimnih (poslovnih) interesa, poboljšanja svojih usluga i korisničkog iskustva, zaštite interesa svojih korisnika, očuvanja bezbednosti korisnika, te očuvanja javnog interesa i javne bezbednosti.

Primera radi, podaci o predmetu koji oglašavate preko sajta nam pomažu da sprečimo objavljivanje neprimerenog i eksplicitnog sadržaja, odnosno da sprečimo oglašavanje nezakonite robe i usluga. Podaci iz tekstualnih konverzacija sa administracijom sajta koje ste realizovali putem kontakt forme, pomažu nam da uvedemo nove i poboljšamo postojeće funkcionalnosti.

U određenim slučajevima koji proističu iz Pravila korišćenja sajta, može doći do automatskog donošenja odluka na osnovu Vaših podataka, odnosno automatske obrade podataka. Primera radi, ukoliko korisnik postavlja veliki broj oglasa odjednom, postavlja oglase neprimerene sadržine, postavlja oglase u pogrešnu kategoriju i grupu, odnosno porukama ili na drugi način uznemirava druge korisnike, bezbednosni softverski mehanizmi mogu automatski blokirati njegov korisnički nalog, premestiti njegov oglas u odgovarajuću kategoriju i grupu, ili preduzeti neku drugu meru.

Vaše lične podatke sajt čuva u bazama i na serverima zaštićenim savremenim bezbednostim tehnologijama, poput AES enkripcije podataka na serveru i SSL enkripcije komunikacije Vašeg internet pretraživača sa serverima. Pristup Vašim podacima i njhovu obradu poveravamo isključivo našim zaposlenima koji su prošli adekvatnu obuku. Sajt kontinuirano sprovodi mere zaštite bezbednosti Vaših ličnih podataka, koje obuhvataju savremene radne procese, korišćenje savremenih bezbednosnih tehnologija, te mere fizičke bezbednosti servera i druge opreme.

Podatke čuvamo u trajanju koje je neophodno da obezbedi nesmetano pružanje usluga korisnicima, tj. izvršenje naše obaveze iz Pravila korišćenja sajta. Konkretno, Vaše lične podatke čuvaćemo sve dok ste registrovani korisnik sajta, odnosno dok nam ne podnesete zahtev za brisanje Vašeg korisničkog naloga i ličnih podataka. Nakon podnošenja ovakvog zahteva, imamo zakonsku obavezu da određene podatke, na primer identifikaciju, čuvamo 30 dana pre konačnog brisanja.

Za prikupljanje i obradu bilo kojih podataka u bilo koju svrhu koja nije obrađena ovim obaveštenjem, sajt će obavezno tražiti Vaš izričiti pristanak, odnosno postupati u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

U KOJIM SLUČAJEVIMA MOŽEMO PODELITI VAŠE LIČNE PODATKE SA TREĆIM LICIMA?

Sajt može podeliti Vaše identifikacione podatke sa trećim licima u slučajevima:

– Vašeg izričitog pristanka, na primer u slučaju da želite da iskoristite ponudu partnerske kompanije.
– Po ispravno formulisanom nalogu nadležnog državnog organa.
– Kada je to neophodno radi ispunjenja naše obaveze ka Vama, odnosno radi poštovanja Pravila korišćenja sajta.

Određene podatke, na osnovu Vašeg izričitog pristanka koji dajete prihvatanjem Pravila korišćenja sajta prilikom registracije ili naknadno, možemo automatski podeliti sa specijalizovanim tehnološkim partnerima – suobrađivačima podataka. Ovo su partneri od poverenja, koji nam pomažu da ostvarimo legitimne poslovne interese i unapredimo usluge koje sajt nudi korisnicima. Ove kompanije primenjuju adekvatne mere bezbednosti, a podatke će prihvatati i obrađivati na osnovu Pravila korišćenja i u skladu sa ovim obaveštenjem. To mogu biti:

– Hosting provajderi, koji obezbeđuju rad servera sajta, poput kompanije Orion telekom tim d.o.o iz Beograda.
– Partnerske analitičke kompanije, poput kompanije Google Inc. iz USA koja vrši analizu posećenosti internet portala na celom svetu preko servisa Google Analytics.
– Ad-serving kompanija, koje izrađuju softverska rešenja za plasiranje reklama na internet portalima, poput kompanija Google Inc. iz USA preko servisa Google AdSence.
– Partnerska kompanija The Rocket Science Group iz USA koja izrađuje softverska rešenja za slanje Newsletter-a i kreiranje email baze korisnika putem servisa MailChimp.
– Može se dogoditi da određene podatke, u depersonalizovanoj formi koja garantuje apsolutnu anonimnost, tj. garantuje da nije moguća Vaša lična identifikacija, podelimo sa partnerima poput marketinških agencija i oglašivača, ili sa generalnom javnošću. Primera radi, možemo javno objaviti istraživanja tržišta, te izveštaje o trendovima korišćenja naših usluga ili generalnim trendovima trgovine preko Interneta.

Kakva su Vaša prava u vezi sa ličnim podacima koje prikupljamo?

U svakom trenutku, imate pravo na uvid u sve Vaše lične podatke koje smo prikupili, kao i pravo da zatražite da Vam dostavimo sve Vaše lične podatke koje čuvamo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

U svakom trenutku, imate pravo da izmenite Vaše podatke koji su netačni, kao i da povučete saglasnost koju ste prethodno dali za obradu vaših podataka. Takođe, u svakom trenutku imate pravo da podnesete zahtev za brisanje Vaših ličnih podataka. Ograničenja od ovog prava postoje u slučajevima kada izmena ili brisanje Vaših podataka mogu da dovedu do sprečavanja istrage, otkrivanja ili gonjenja krivičnih dela, kao i do sprečavanja ostvarivanja potraživanja u građanskim sporovima.

U svakom trenutku, imate pravo na pristup informacijama o svim svrhama prikupljanja i obrade podataka na sajtu (ovo obaveštenje).

U slučaju da dođe do povrede Vaših podataka koja može da predstavlja rizik po Vas, imate pravo da o tome budete obavešteni bez odlaganja.

U slučaju da smatrate da je neko od Vaših prava ugroženo, možete podneti pritužbu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije.

Ukoliko ste registrovani korisnik sajta, pristup svojim podacima možete imati putem opcije “Moj nalog” koja se nalazi u meniju na sajtu (da biste pristupili ovoj opciji, potrebno je da se ulogujete na svoj korisnički nalog).

Zahtev da Vam dostavimo sve Vaše lične podatke koje čuvamo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, možete podneti putem kontakt forme na strani Kontakt ili na email adresu [email protected]

Rukovalac Vašim podacima je Vladimir Tošić, osnivač i vlasnik sajta loznickioglasi.com. Rukovaoca možete kontaktirati putem kontakt forme na sajtu.

Konsultantske usluge za zaštitu privatnosti i podataka na sajtu pruža Mladen Raonić, osnivač i vlasnik agencije za bezbednosni konsalting Absolut Support, specijalizovane za zaštitu ličnih podataka. Kontakt: [email protected]

ŠTA SE DEŠAVA U SLUČAJU PROMENE OVOG OBAVEŠTENJA?

Ovo obaveštenje je podložno promenama. U slučaju značajnih izmena, sajt će sve korisnike obavestiti o izmenama na aktivan način, na primer putem e-maila ili jasno uočljivih obaveštenja. U slučaju da bilo koje buduće promene ovog obaveštenja budu podrazumevale umanjenje Vaših prava, tražićemo od Vas izričiti pristanak za nastavak korišćenja sajta. U slučaju promena ovog obaveštenja, sve ranije verzije biće javno dostupne u arhivi.

Loznica
Kozmetički saloni Loznica © 2016 - 2018 loznickioglasi.com